dziga: (biaritz)
[personal profile] dziga
За що я люблю Швецію, так це за те, що тут перед Різдвом різко падають ціни на продукти, які обовязково традиційно мають бути на святковому столі. Так, кожен може собі дозволити усе і в будь-якій кількості.

Я ще за багато інших речей люблю Швецію, але ця деталь зараз особливо помітна.

пс: тим часом Т. притягнув ще три коробки подарунків, а у мене вже терпець уриваєтсья, так хочеться подивитися, що там))) я навіть здогадатися не можу, як не намагаюся уявити, що в нього могло бути в голові, коли він готував подарунки.
Ще ми купили ящик мандаринок, бо я їх просто як насіння лускаю)

пс 2: Четвертий адвент минає, і у нас якось зовсім неочікувано ялинка вже наполовину обсипалася. Кошмар якийсь, хоч би до Нового року достояла.
Тепер я думаю, невже прийдеться все-таки купувати штучну на наступний рік... хоча я чула, що є якийсь сорт, який взагалі не опадає, зате він не пахне. Будемо вивчати це питання в деталях наступного року.

пс 3: Були сьогодні в Йончопінгу, ходили по магазинам, народу стільки - не пройти, усі ще скуповуються порарунками, видно. Ми вже повнястю готові, залишилося ще кілька листівок надіслати і все!
Свято! Свято! Свято!
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

dziga: (Default)
dziga

May 2014

S M T W T F S
     12 3
45678910
1112131415 1617
18192021222324
25262728293031

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 08:05 pm
Powered by Dreamwidth Studios