dziga: (biaritz)
[personal profile] dziga
Ялинкова історія переходить в епопою - ми таки купили нову ялинку, вірніше, сосну! Надіємося, простоїть довше.
Треба було бачити Вероніку, яка побачила порожнє місце, коли ми забрали те опудалко, що лишилося від ялинки! Дитя не могло повірити своїм очам - привела мене в куток, де стояла ялинка і каже "ма", розводить ручками і "ма". Як так? Куди пішла? Потім почала плескати, щоб якимось дивом викликати ялинку назад.
Ну от як було не ставити нової? Га?))) (У нашого Т. була ідея забити і вже не вставити, але коли він побачив ці оченята, він зрозумів, що я як завжди права)
З масіками Різдво набуває іншого виміру, точно вам кажу!

Ось така тепер у нас сосна. Я надіюся, вона ще трошки випрямиться, а то якась схарапуджена вийшла))
sosna
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

dziga: (Default)
dziga

May 2014

S M T W T F S
     12 3
45678910
1112131415 1617
18192021222324
25262728293031

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 08:04 pm
Powered by Dreamwidth Studios