dziga: (reading_is_sexy)
[personal profile] dziga
9185011096
Роман «Дочки Еґалії» норвезької письменниці Герд Брантенберг змальовує суспільство, у якому панують жінки, а чоловіки там розглядаються, як зайвий елемент, який тримають у надлишку лише тому, що цивілізація Еґалії взяла гору над природою, і незважаючи на те, що природа створила чоловіків «непотрібними у великих кількостях», жінки тепер все ж милостиві і не вбивають чоловіків, як це було тисячі років тому в еґалійській історії. Жінки посідають керівні посади, ходять у клуби, займаються «суспільними» проблемами, а чоловіки сидять удома і виховують дітей. Такий «природний» плин речей. Увесь устрій пояснюється через «природну» аргументацію: природа створила самодостатню жінку, вона може виносити дитину, вона сильна стать, в той час як чоловік дає лише «матеріал» для подальшого відтворення людства, він слабка стать. Такий порядок утверджується і на символічному рівні: у мові домінують жіночі форми (людина тепер не människa (від слова man - чоловік), а kvinniska (від слова kvinna - жінка), безособовий займенник dam відповідно заміняє man), календар в Еґалії регулюється Місяцем, відповідно там не 12, а 13 місяців, тілесні практики позначають чоловіка як відхилення від норми (саме чоловіки носять спеціальні ремені, які символічно замінюють сучасні жіночі бюстгальтери, вони соромляться свого тіла, і постійно над ним працюють). Такий собі сучасний світ-навиворіт, від зміни місць між жінками і чоловіками, пригноблення однієї статі іншою стає видимим і весь стан речей видається просто абсурдним. Диктатура однієї статі спустошує суспільство, яка б стать не була панівною. В Еґалії назрівають чоловічі заворушення, чоловіки намагаються вибороти собі рівні з жінками права, але поки що всі їхні зусилля видаються марним. Єдине, що вдається лідеру цих заворушень – це видати книжку про світ, де домінують чоловіки, а жінки сидять дома, варять їсти і виховують дітей. Від зміни доданків сума не змінюється. Невже нема іншої альтернативи суспільству? Невже одна стать має бути завжди панівною? Влада завжди корумпує, хто б до неї не приходив? Ось такі запитання…
Я б не сказала, що ця книжка має якусь особливу художню цінність, усе і ній надто передбачувано, та її цікаво читати у контексті жіночої історії та емансипації, це книжка саме 70-х, її неможливо уявити написаною в 90-х чи 2000-х. Я думаю, вона б сподобался усім, хто цікавиться фемінізмом і ґендером, та, наскільки я розумію, її не було перекладено на українську.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

dziga: (Default)
dziga

May 2014

S M T W T F S
     12 3
45678910
1112131415 1617
18192021222324
25262728293031

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 19th, 2017 04:28 pm
Powered by Dreamwidth Studios