Date: 2013-12-05 09:43 pm (UTC)
Вона сама заспокоюється. Тобто от гасає-гасає, все в хаті порозкидає по сто разів, а потім збавляє темп, я в цей момент її в ліжко, вже там розкладаємо її іграшки туди-сюди багато разів, потім я гладжу її по спинці, співаю колискові і вона зисинає (до речі, з Т. вона засинає швидше ніж зі мною, не знаю, в чому секрет).
У неї бувають періоди (от як цей тиждень), коли вдень вона не збавляє темп і ми граємося цілий день аж до вечора (толку її вкладати нема, от сьогодні ми дві години провалялися і вона мені все щось розказувала і сміялася, я вже не витримала і ми пішли знову гратися), і тільки ввечері вона зисинає.
ОТ в машині, коли вона втомлюється, то смоктання допомагає, у нас завжди пляшечка з собою або горбушка хліба, і вона так засинає (в машині по спинці просто не погладиш, а для неї це основний поклик до сну:)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

dziga: (Default)
dziga

May 2014

S M T W T F S
     12 3
45678910
1112131415 1617
18192021222324
25262728293031

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 19th, 2017 04:21 pm
Powered by Dreamwidth Studios