Date: 2013-12-06 12:52 pm (UTC)
А моя навпаки до півроку спала чудово :) сама засинала без цирку й бубнів, спала міцно (я навіть пилососила у неї прямо під вухом).
Клас! Вам пощастило, що тата Вероніка на сон добре сприймає :) бо у нас малу завжди вкладала я (у нашого тата розклад роботи неофісний, тобто він повертається близько півночі), то мала звикла, що сон=мама. Зараз у мужа графік такий, що на тижні у нього кілька вільних вечорів, то в ці дні купає її він. А от спати вкласти.. Коли я виходжу ввечері з подругами на скляночку, то вона ще може заснути з татом (але то цирк на дроті), якби ж я лишалася вдома, то малА б ніколи не погодилася на тільки тато на сон.. Цієї ночі вона прокинулася, коли ми вкладалися з мужем, побачила тата.. Почалися крики, вона його буквально випихувала з ліжка, ледве заспокоїла її :) хоча у них стосунки чудові, Юля тата любить, згадує, але сон=мама..
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

dziga: (Default)
dziga

May 2014

S M T W T F S
     12 3
45678910
1112131415 1617
18192021222324
25262728293031

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 19th, 2017 04:33 pm
Powered by Dreamwidth Studios